fbpx

Cycle Valley Netwerk – Algemene voorwaarden

powered by

Cyclevalley-RGB

CYCLE VALLEY BVBA – A. Gossetlaan 40 – 1702 Groot-Bijgaarden

BE0667.738.102 ingeschreven bij de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel

e-mail : info@cyclevalley.be

 

Beste partner,

Wanneer we samenwerken, gaan we samen van deze voorwaarden uit.

Daarom vinden jullie ze hier terug. Indien gewenst, kunnen jullie natuurlijk ook de voorwaarden per e-mail of per post krijgen.

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Cycle Valley bvba naar haar wederpartij, op iedere overeenkomst tussen Cycle Valley bvba en haar wederpartij.
1.2 Door het aanvaarden van een bestelling geeft de wederpartij te kennen dat hij/zij met de procedures en betalingstermijnen akkoord gaat. Cycle Valley bvba behoudt zich het recht voor procedures en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Algemene- of specifieke voorwaarden of bedingen van derden worden niet door Cycle Valley bvba erkend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.4 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

 

2. Bestelling

2.1 De wederpartij heeft het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders of onvolledige bestelprocedures.
2.2 Een bestelling is pas van toepassing wanneer Cycle Valley bvba een officiële bestelbon overmaakt aan de wederpartij.
2.3 Na ontvangst van de bestelbon neemt de wederpartij contact op met de afnemer om de leveringstermijn te bevestigen en plaatst na akkoord hierover de bestelling bij de leverancier.

 

3. Levering

3.1 De levering vindt plaats bij de wederpartij tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.2 Eventuele leverings- of verzendkosten worden meegedeeld en op de offerte vermeld vóór het bevestigen van de bestelling.
3.3 De levering van de goederen is pas geldig na ondertekening door de afnemer van het document van inontvangstname.
3.4 Een goed dat wettelijk gezien in het bezit moet zijn van een nummerplaat wordt pas aan de afnemer geleverd na ontvangst van de nummerplaat.

 

4. Prijzen

4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding of de offerte niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
4.2 Alle prijzen opgenomen op de aanbieding of de offerte zijn opgegeven – en goedgekeurd door de wederpartij.
4.3 Alle prijzen zijn in Euro en inclusief 21% BTW.

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien de wederpartij deel uitmaakt van het Cycle Valley Netwerk, dan worden zijn/haar gegevens opgenomen in het leveranciersbestand van Cycle Valley bvba. Cycle Valley bvba houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden. Zie Privacy Policy op de website www.cyclevalley.be.
5.2 Cycle Valley bvba respecteert de privacy van de leveranciers en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van hun persoonlijke- en bedrijfs gegevens.
5.3 Cycle Valley bvba verstuurd soms business gerelateerde communicatie via mail. Elke mail bevat instructies omde wederpartij indien gewenst van deze lijst te verwijderen.

 

6. Conformiteit en garantie

6.1 De wederpartij garandeert dat de goederen conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen rekening houdende met de specificaties van het product alsook dat de goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.
6.2 De wederpartij hanteert de officiële garantierichtlijnen van de leveranciers.
6.3 Afhandeling van garantie is voor rekening van de wederpartij, behalve de verzendkosten gemaakt door de afnemer om het product terug naar hem/haar te sturen of te brengen. De verzendkosten van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van de bestelling zijn ten laste van de wederpartij.
6.4 De afnemer is verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Hierbij dient hij/zij na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden.
6.5 Na nauwkeurige inspectie en volledig conform gevonden van de bestelling zal de afnemer een document van inontvangstname ondertekenen waar alle specificaties op vermeld zijn. De ondertekening van dit document geldt als start van de garantieperiode en het ondertekende document moet samen met het factuur naar Cycle Valley bvba verzonden worden.
6.6 Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de afnemer deze binnen 7 werkdagen na levering aan de wederpartij te melden. Elk niet zichtbaar gebrek dient door de afnemer binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk aan de wederpartij te melden.
6.7 Bij levering van fietsen wordt de controle op conformiteit en gebreken gedaan op het moment van de levering.
6.8 De garantievoorwaarden van de fabrikant zijn op de geleverde goederen van toepassing zoals omschreven in de gebruikershandleidingen en het garantiebewijs van de fabrikant. Cycle Valley bvba kan niet verplicht worden enigerlei garantieverplichting na te komen jegens de klant indien de fabrikant niet verplicht is eenzelfde verplichting jegens Cycle Valley bvba na te komen, dan wel daartoe niet in staat is doordat de fabrikant in staat van faillissement, in gerechtelijke reorganisatie, liquidatie of daarmee vergelijkbare situaties verkeert.

 

7. Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen de wederpartij en Cycle Valley bvba komt tot stand nadat een bestelling is doorgestuurd en bevestigd.
7.2 De wederpartij behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

 

8. Overmacht

8.1 Cycle Valley bvba is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2 Cycle Valley bvba behoudt het recht om te beroepen op overmacht, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ze haar verbintenis hadden moeten nakomen.
8.3 Onder overmacht wordt verstaan  omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan  Cycle Valley bvba zijn toe te rekenen. Hieronder begrijpen wij onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Cycle Valley bvba is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.
9.2 Cycle Valley bvba is niet aansprakelijk voor schade en dit zowel materieel als stoffelijk die ontstaan is door het niet correct aanleveren van de goederen of diensten door de wederpartij, leverancier of derden.
9.3 Cycle Valley bvba is niet de fabrikant van de geleverde goederen. De fabrikant blijft aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en gebrek in de geleverde goederen.

 

10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Eigendom van alle door de wederpartij aan Cycle Valley bvba verkochte en geleverde zaken gaat naar Cycle Valley bvba van zodra aan de volledige overeenkomst voldaan is.

 

11. Betalingen

11.1 Cycle Valley bvba zorgt voor een snelle en correcte betaling indien aan alle voorwaarden is voldaan. Het factuur opgemaakt door de wederpartij op naam van Cycle Valley bvba moet steeds vergezeld zijn van het document voor inontvangstname dat door de afnemer ondertekend is als bewijs van ontvangst van alle goederen die vermeld zijn op het document en dit conform de bestelbon. Een factuur zal betaald worden wanneer de levering compleet is.

 

12 Onderhoudsservice

12.1 De wederpartij garandeert een professionele onderhoudsservice voor de fietsen die bij hem/haar aangekocht zijn en behoren tot de Cycle Valley vloot alsook fietsen van andere Cycle Valley klanten.
12.2 Een onderhoud zal 1x jaar gebeuren.
12.3 Hierbij is een maximumbudget voorzien afhankelijk van het type voertuig.
12.4 Tijdens een onderhoud van een fiets worden minimum volgende handelingen uitgevoerd: veiligheidsinspectie van het frame en voorvork, controle van de verlichting, controle en afstel van de remmen, controle en afstel van de versnellingen, controle van de bandenspanning, spaken opspannen en richten wielen, controle van de stuurinrichting, smeren van ketting en kabels, vastzetten van alle bouten met momentsleutel, updaten van de software (indien elektrisch), vervangen van de remblokken en de kabels indien nodig, testrit met de fiets.
12.5 Alle andere kosten van vervangstukken of werkuren of bij het overschrijden van het maximumbudget worden rechtstreeks verrekend aan de afnemer.

 

13 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Als de wederpartij toch klachten of vragen zou hebben over de diensten van Cycle Valley bvba dan kan hij/zij Cycle Valley bvba steeds bereiken via info@cyclevalley.be.
13.2 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.
13.3 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen de wederpartij en Cycle Valley bvba, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Brussel kennis.

 

14 Promotie voor fietshandelaar (U)

 • CycleValley voegt uw zaak toe aan de store locator (speciaal ontworpen webpagina). Zo kan de werknemer uw zaak makkelijker Let op: Vul de informatie correct in. Deze informatie is zichtbaar voor de werknemer.

 

15 Procesvoorwaarden

 • Enkel fietsmerkenuit de lijst “goedgekeurde merken” mogen aangeboden worden.
 • Facturatie: De waarde van de bestelbon is de 100% waarde. Hier zal een commissie van 10% op toegepast worden doorCycle  (Gelieve die 10% commissie niet op de bestelbon te verrekenen wanneer die meegegeven wordt aan de werknemer).
 • Verzekering en pechbijstand worden doorCycle Valley aangeboden en maakt dus geen deel uit van uw offerte.
 • U geeft toestemming datCycle Valley nieuwsbrieven naar u verstuurt. 

 

16 Werkwijze

 • De werknemer verlaat uw zaak met een finale offerte. De offerte moet de werknemer opladen in een intern systeem. Daarna moetde werkgever de offerte goedkeuren.
 • Na goedkeuring van defactuur door de werkgever ontvangt u van Cycle Valley een bestelbon en een document van inontvangstname.
 • Uinformeert de werknemer over de leveringstermijn van de fiets.
 • U plaatst de bestelling en contacteert de werknemer voor een afspraak levering fiets.
 • De fiets moet wettelijk in orde zijn alvorens dezete overhandigen aan de
 • Na de leveringvan de fiets maakt u een factuur op naam van Cycle  U verstuurt de factuur samen met het door de werknemer ondertekende document van in ontvangstname naar info@cyclevalley.be.
 • Zodra alle documenten correct ondertekend in het bezit zijn vanCycle Valley, betaalt Cycle Valley de factuur binnen 15 werkdagen. 

 

17 Onderhoud

De werknemer heeft recht op1 onderhoud per jaar. Hiervoor stuurt Cycle Valley een mail naar de werknemer om contact op te nemen voor een afspraak onderhoud. Het jaarlijks onderhoudsbudget voor een (elektrische) stads-, vouw- of bakfiets is 75€. Het jaarlijks onderhoudsbudget voor een speed pedelec is 150€. De service van Cycle Valley omvat 1x per jaar volgende onderhoudsservice:

 • Veiligheidsinspectie van het frame en voorvork
 • Controle van de verlichting
 • Controleren en afstellen van de remmen en versnellingen
 • Controle van de bandenspanning
 • Spaken opspannen en richten wielen (zonder demontage)
 • Controle van de stuurinrichting
 • Smeren van ketting en kabels
 • Vastzetten van alle bouten met momentsleutel
 • Updaten van de software
 • Vervangen de remblokken indien nodig
 • Testrit met de fiets

Dit zijn de maximumbedragen voor werkuren, vervangen van kabels en vervangen van remblokken. Alle andere kosten zijn ten laste van de werknemer.  De onderhoudsfacturen mogen rechtstreeks gefactureerd worden aan Cycle Valley (info@cyclevalley.be). Dit na het verkrijgen van een werkopdrachtnummer.